Wiedza

Jak zwiększyć skuteczność zabiegu in vitro?

Skuteczność procedury in vitro zależy od wielu czynników:

 • Związanych z jakością komórek jajowych i plemników: od wieku pacjentów, stylu życia, sposobu odżywiania, schorzeń towarzyszących niepłodności, czasu trwania niepłodności
 • Związanych ze stymulacją i przebiegiem procedury in vitro: od doboru leków do stymulacji, długości stymulacji, właściwego sposobu przyjmowania leków przez pacjentkę, procedur laboratoryjnych, doświadczenia embriologa przeprowadzającego poszczególne etapy zapłodnienia i hodowli zarodków, receptywności endometrium
 • Związanych z postępowaniem po transferze zarodków: od narażenia na stres i czynniki, które mogą wpłynąć na implantację, utrzymania ciąży oraz na sam przebieg porodu.

 

Rozwój medycyny w dziedzinie diagnostyki i leczenia niepłodności jest bardzo intensywny. Naukowcy starają się opracować metody, które pomogą pacjentom, w zależności od przyczyny leżącej u podstaw niepłodności. Nie zawsze jednak istnieją silne dowody na to, że zastosowanie technik wspomagających rzeczywiście poprawi skuteczność zabiegu in vitro. Metody dodatkowe należy zatem dobierać z rozwagą, w zależności od wyników badań i innych wskazań dla konkretnej pary pacjentów. Dlatego nie stosujemy ich standardowo, a pomocy w wyborze odpowiedniej procedury wspomagającej, udziela embriolog i lekarz prowadzący.
W czasie stymulacji, w klinikach Grupy Medycznej Parens istnieje możliwość darmowej konsultacji z embriologiem, który ze szczegółami odpowiada na pytania dotyczące metod dodatkowych.

Procedury dodatkowe do zabiegu in vitro
SELEKCJA PLEMNIKÓW

MACS - magnetycznie aktywowane sortowanie plemników do ICSI

MACS (ang. magnethic activated cell sorting) to metoda separacji plemników do zabiegu in vitro lub inseminacji domacicznej. 

Po preparatyce nasienia na kolumnie magnetycznej, w próbce końcowej uzyskujemy niższy odsetek plemników apoptotycznych (takich, w których rozpoczęły się procesy zaprogramowanej śmierci). 

Jednocześnie, według badań naukowych, plemniki po selekcji MACS charakteryzują się wyższym potencjałem zapładniającym oraz zwiększonym odsetkiem plemników z prawidłowym DNA.

Wskazania do zastosowania metody MACS

 • powtarzające się niepowodzenia procedury in vitro (nieprawidłowy podział zarodków, wysoki poziom fragmentacji, degeneracja zarodków)
 • wysoki wskaźnik fragmentacji DNA plemników %DFI > 15%,
 • nawracające poronienia – szczególnie te o nieznanej przyczynie,
 • obniżona żywotność plemników, Asthenozoospermia, Teratozoospermia, Oligozoospermia,
 • siedzący tryb życia (np. praca biurowa, zawodowi kierowcy), częste gorące kąpiele, korzystanie z sauny, noszenie obcisłej bielizny 

Skuteczność metody MACS 

W badaniach porównujących metodę MACS z klasyczną metodą z użyciem nieciągłego gradientu (standardowa preparatyka) uzyskano więcej ciąż biochemicznych oraz ciąż klinicznych wykorzystując metodę magnetycznie aktywowanego sortowania komórek. 

Co więcej, wykorzystanie techniki MACS wraz z inną metodą klasycznego rozdziału (np. metoda nieciągłego gradientu) prowadzi do wyeliminowania największego odsetka plemników z uszkodzonym DNA – nawet o połowę w porównaniu z niepreparowanym nasieniem. 

Wskazówki praktyczne

W metodzie MACS można wykorzystać zarówno nasienie świeże jak i mrożone. Równocześnie należy pamiętać, że metoda ta może być wykorzystana jedynie u Pacjentów, u których całkowita liczba plemników w ejakulacie wynosi co najmniej 10mln.

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów
Lwów

pICSI – fizjologiczne ICSI

Technika pICSI (ang. phisiological ICSI) umożliwia selekcję plemników na podstawie ich zdolności wiązania z kwasem hialuronowym. Jest to cecha świadczącą o dojrzałości i funkcjonalności konkretnego plemnika. Zapłodnienie pICSI wykonywane jest na specjalnych płytkach pokrytych miejscowo kwasem hialuronowym. Kwas hialuronowy jest składnikiem wieńca promienistego komórki jajowej. Główka dojrzałego plemnika posiada specyficzny receptor dla tego kwasu, dlatego tylko dojrzałe plemniki posiadające ten receptor mogą wiązać się z komórką jajową.

Wskazania do zastosowania metody pICSI

 • nieprawidłowy wynik testu wiązania plemników z kwasem hialuronowym HBA (poniżej 65%),
 • asthenozoospermia, teratozoospermia,
 • powtarzające się niepowodzenia procedury zapłodnienia in vitro,
 • nawracające poronienia.

Skuteczność metody pICSI

Szacuje się, że 15% par, korzystających z procedury ICSI może mieć obniżoną zdolność wiązania plemników z hialuronianem. Dzięki wykorzystaniu metody pICSI jesteśmy w stanie wybrać plemniki o prawidłowej ruchliwości i morfologii, a także prawidłowe pod względem dojrzałości i funkcjonalności. Należy pamiętać, że wybór dojrzałych plemników prowadzi do znaczącego spadku poronień.

Zdolność wiązania plemników z kwasem hialuronowym, poza dojrzałością selekcjonowanych plemników, jest także związana ze:

 • zmniejszonym odsetkiem występowania aneuploidii chromosomowych,
 • zwiększoną integralnością chromatyny plemnikowej,
 • prawidłową morfologią główki plemnika.

Liczne badania potwierdzają skuteczność zastosowania pICSI w technikach wspomaganego rozrodu, szczególnie u par, gdzie u partnera występuje nieprawidłowy wynik badania HBA (test wiązania z kwasem hialuronowym). Wykazano zwiększony odsetek ciąż klinicznych i żywych narodzin po zastosowaniu metody pICSI, w porównaniu z zapłodnieniem ICSI.

Metoda pICSI jest polecane także parom, u których doszło do poronień po wcześniejszych procedurach zapłodnienia pozaustrojowego. Wykazano, że zastosowanie pICSI u par z wynikiem badania HBA poniżej 65% pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo poronienia prawie 5-krotnie.

Wskazówki praktyczne

W przypadku znaczącego obniżenia koncentracji (poniżej 1 mln/ml) oraz ruchliwości plemników, procedura nie przyniesie pożądanych efektów i nie powinna być wykorzystywana.

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów
Opole
Warszawa
Lwów

ZyMot – (dawniej Fertile Chip) selekcja plemników oparta na mikroprzepływach

ZyMot to specjalna komora, która umożliwia selekcję plemników do zabiegu inseminacji lub in vitro. Zastosowana technologia oparta jest na systemie mikroprzepływów – plemniki wędrują przez specjalną membranę z porami. Muszą one w czasie procedury pokonać drogę podobną do tej w drogach rodnych kobiety – a zrobią to głównie te najsilniejsze i najlepsze jakościowo.

Próbkę końcową po selekcji na komorze ZyMot cechuje (w porównaniu z nasieniem natywnym):

 • wysoka ruchliwość plemników
 • mniej wolnych rodników (czyli mniejsze uszkodzenia plemników)
 • niski odsetek plemników z fragmentacją chromatyny
 • więcej plemników o prawidłowej budowie morfologicznej
 • mniej uszkodzeń spowodowanych wirowaniem i manipulacją

Wskazania do zastosowania metody ZyMot

 • nieprawidłowy wynik chromatyny plemnikowej – według publikacji, ZyMot pozwala na selekcję plemników, w których występuje znacznie mniej uszkodzeń DNA. To z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia poronień, dlatego zalecamy zastosowanie komory ZyMot także tym pacjentom, którzy przeszli już nieudane procedury in vitro, w których nie uzyskano prawidłowych zarodków lub wystąpiła ciąża biochemiczna albo poronienie.
 • nieprawidłowy wynik badania ROS – uważa się, że wirowanie w gradiencie gęstości, czyli standardowo stosowana metoda preparatyki przed zabiegiem inseminacji lub in vitro, może prowadzić do wzrostu ilości wolnych rodników w próbce. Metoda selekcji na komorze ZyMot ogranicza liczbę wolnych rodników do minimum, również ze względu na wysoki odsetek ruchliwych plemników w próbce końcowej.
 • Asthenozoospermia, czyli obniżona ruchliwość plemników – ZyMot jest metodą „delikatną” i naturalną, minimalizuje ingerencję z zewnątrz – uzyskujemy znacznie większą, w porównaniu z wirowaniem w gradiencie gęstości, ruchliwość plemników w próbce końcowej. Plemniki nie ulegają uszkodzeniom w czasie standardowego wirowania.
 • Teratozoospermia – badania wskazują, że słabe plemniki są naturalnie eliminowane w trakcie przepływu przez membranę filtrującą i dzięki temu, do górnej komory wpływają tylko plemniki o najlepszym potencjale i jakości oraz lepszej (w porównaniu do próbki natywnej) morfologii.

Skuteczność metody ZyMot

Dzięki zastosowaniu plemników selekcjonowanych na komorze ZyMot uzyskujemy:

 • wyższy odsetek zapłodnień
 • lepszy rozwój zarodków
 • wyższe szanse na uzyskanie prawidłowych zarodków
 • wyższy stopień implantacji
 • mniej poronień
 • wzrost odsetka ciąż

Wskazówki praktyczne

W przypadku słabych parametrów nasienia (niska koncentracja i ruchliwość), plemniki nie mają zdolności do pokonania membrany filtrującej. 

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów
Opole
Warszawa 
Lwów

Tytuł IMSI – docytoplazmatyczne wprowadzenie plemnika wybranego pod kątem budowy morfologicznej

MSI – to technika zapłodnienia in vitro, która pozwala na selekcję morfologiczną plemników, dzięki zastosowaniu mikroskopu o bardzo dużym powiększeniu (6000x). Mikroskop musi być wyposażony także w kontrast Nomarskiego oraz obiektyw x100.

Wskazania do zastosowania metody IMSI

 • nieprawidłowy wynik oceny MSOME
 • nieprawidłowa morfologia plemników
 • podwyższona fragmentacja chromatyny
 • nawracające poronienia
 • powtarzające się braki implantacji
 • globozoospermia
 • słaba jakość zarodków w poprzednim podejściu, niski odsetek blastocyst w dn. 5
 • oligozoospermia

Skuteczność metody IMSI

Zastosowanie IMSI, według literatury, poprawia wskaźnik ciąż u par, u których wcześniej występowały niepowodzenia implantacji oraz u pacjentów z nieprawidłową fragmentacją DNA plemników. Lepsza jest także jakość zarodków, wskaźnik implantacji, a zmniejsza się wskaźnik poronień.

Według doniesień naukowych, wykorzystanie IMSI w przypadku pacjentów z globozoospermią, umożliwia znalezienie plemników z niewielkimi akrosomami, które stają się widoczne przy dużym powiększeniu. Także w przypadku kobiet powyżej 35 r.ż. wybór dobrej jakości plemnika dzięki IMSI ma większe znaczenie, co znalazło potwierdzenie w publikacjach naukowych.

Nie zaleca się stosowania IMSI rutynowo, chociaż w przypadkach normozoospermii IMSI może zostać zastosowane, gdy ocena MSOME wskazuje na niski odsetek lub brak prawidłowych plemników bez widocznych wakuol.

Wskazówki praktyczne

IMSI jest jedyną metodą selekcji plemników, która może zostać zastosowana u pacjentów z ciężką oligozoospermią (nawet przy koncentracji plemników poniżej 1 mln/ml). 

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków 
Rzeszów

Procedury dodatkowe do zabiegu in vitro
OCENA KOMÓREK, HODOWLA I TRANSFER ZARODKÓW

Oosight – system umożliwiający ocenę jakościową komórek jajowych

System Oosight oparty na mikroskopii polaryzacyjnej, w przypadku komórek jajowych umożliwia uwidocznienie struktury:

 • osłonki przejrzystej (tzw. retardancji) oraz 
 • wrzeciona podziałowego (struktury umożliwiającej rozdział materiału genetycznego). 

System Oosight jest nieinwazyjny i służy przede wszystkim ocenie potencjału komórek oraz ich selekcji w przypadku ograniczenia ilości zapładnianych oocytów (wg. Ustawy o leczeniu niepłodności, w określonych przypadkach, możliwe jest zapłodnienie maksymalnie 6 oocytów). To najskuteczniejsze narzędzie do oceny komórek jajowych w rękach embriologa.

Wskazania do zastosowania metody Oosight

Ocena potencjału komórek jajowych przed ich zapłodnieniem jest wskazana właściwie zawsze, aby sprawdzić, czy i w jakim stopniu są one zdolne do zapłodnienia i wspierania rozwoju zarodka. Rozumiemy tę potrzebę i dlatego system Oosight jest stosowany bezpłatnie u wszystkich naszych pacjentek, jako standardowa procedura (zobacz -> Dostępność w Grupie Medycznej Parens)

Skuteczność metody Oosight

Dzięki systemowi Oosight embriolog jest w stanie wskazać komórki z większym potencjałem do zapłodnienia i rozwoju, co jednocześnie zwiększa szanse Pacjentek, u których istnieją ograniczenia w ilości komórek jajowych do zapłodnienia. Według własnych danych zebranych w Centrum Parens w Krakowie, większość dobrej jakości zarodków (ok. 70%) powstaje z komórek, których wrzeciono podziałowe zostało ocenione jako prawidłowe, zaś tylko 30% zarodków powstaje z komórek, w których nie zaobserwowano wrzeciona podziałowego w systemie Oosight.

Wskazówki praktyczne

Pacjentki mogą uzyskać informacje na temat jakości komórek w czasie konsultacji z embriologiem przed transferem lub mrożeniem zarodków. 

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów
Opole
Ukraina

Inkubator time lapse – całodobowy monitoring zarodków oraz ocena ich morfologii i podziałów

System time lapse umożliwia bezinwazyjne zarejestrowanie dynamiki rozwoju każdego zarodka za pomocą specjalnej kamery. Zwykle embriolog ocenia zarodki kilka razy w czasie ich rozwoju do stadium blastocysty, natomiast w systemie time lapse monitoring jest ciągły. Dzięki zastosowanej technologii, specjalista, który opiekuje się zarodkami, może zobaczyć o wiele więcej: zachodzące zmiany, każdy podział komórkowy lub przejście do kolejnego stadium, obecność struktur wewnątrzkomórkowych, multinukleację oraz wiele innych wydarzeń, które mogą wpływać na rozwój. Zastosowanie sytemu time lapse powoduje, że nie ma potrzeby wyjmowania zarodków z inkubatora na zewnątrz, zatem temperatura i warunki gazowe (stosunek tlenu i dwutlenku węgla) nie ulegają zmianie. Inkubator wyposażony jest także w filtry powietrza (HEPA-VOC), które eliminują nawet bardzo niewielkie zanieczyszczenia. Posiada 12 czujników temperatury (po 2 w każdej komorze), aby zapewnić jej stabilizację oraz system monitorujący zmiany pH. Oceny zarodków dokonuje certyfikowany embriolog kliniczny ESHRE, według specjalnie dobranego algorytmu. Pacjenci w czasie rozmowy z embriologiem przed transferem dowiadują się, jakiej klasy zarodek będzie podawany oraz jak przebiegał jego rozwój morfokinetyczny. Mogą także otrzymać nagranie obrazujące rozwój zarodka w inkubatorze. 

Wskazania do zastosowania metody time tapse

 • 6 i więcej pobranych oocytów (w przypadku większej ilości zarodków, możliwa jest lepsza selekcja zarodków od najlepiej rokującego do najsłabszego) – na ilość oocytów, które mogą zostać pobrane w dniu punkcji wskazuje wysoki poziom estradiolu w dniu podania hCG lub duża ilość pęcherzyków widocznych w czasie monitoringu,
 • wcześniejsze poronienia (wg badań, dzięki możliwości wyboru zarodka do transferu w systemie time-lapse, zaobserwowano mniej poronień na wczesnych etapach ciąży – spadek o 9%),
 • wskazania ginekologiczne do SET (transferu pojedynczego zarodka),
 • wysoki stopień fragmentacji zarodków we wcześniejszych podejściach do procedury in vitro,
 • wysoka fragmentacja chromatyny plemnikowej
 • planowana diagnostyka przedimplantacyjna PGD/PGT-A

Pacjenci mogą zdecydować się na hodowlę w inkubatorze time lapse na podstawie konkretnych wskazań lub bez nich. Istnieje możliwość otrzymania na nośniku elektronicznym filmu z rozwoju zarodków w inkubatorze, co stanowi niezwykłą pamiątkę na przyszłość. 

Skuteczność metody time lapse

Według publikacji (Cochrane), dzięki hodowli zarodków w systemie time lapse odnotowano mniejszy odsetek poronień, w porównaniu do hodowli w klasycznych inkubatorach. 

Wskazówki praktyczne

Hodowlę w inkubatorze time lapse obligatoryjnie stosujemy, gdy zarodki będą poddawane diagnostyce genetycznej. 

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów

EmbryoGen i Blastgen – specjalistyczne media hodowlane z czynnikiem wzrostu

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) –  to czynnik wzrostu produkowany w naturze w nabłonku wyściełającym jajowody i macicę oraz w jajniku pod wpływem estrogenów. Udowodniono wpływ GM-GSF na wzrost i żywotność zarodków poprzez oddziaływanie na proliferację (namnażanie) komórek, przejście zarodka do etapu blastocysty, naturalne przerwanie otoczki zarodka (hatching) oraz zagnieżdżenie zarodka w endometrium. Najwięcej GM-CSF powstaje w wydzielniczej fazie cyklu menstruacyjnego, co zbiega się z czasem poczęcia i implantacji zarodka. GM-CSF wpływa również na krwiotworzenie poprzez namnażanie i różnicowanie monocytów i makrofagów.

Wskazania do zastosowania medium EmbryoGen i BlastGen

 • Nawracające poronienia
 • Niepowodzenia transferów (brak implantacji, ciąże biochemiczne)
 • Niepłodność idiopatyczna
 • Wcześniejsze niepowodzenia procedury in vitro (niski odsetek blastocyst w dniu 5., słabej jakości zarodki)

Skuteczność medium EmbryoGen i BlastGen

Według najnowszej literatury*, wpływ specjalistycznych mediów na wynik procedury IVF nie jest rozstrzygający: wskaźnik ciąż klinicznych z wykorzystaniem mediów z GM-CSF wynosi 21-30%, w porównaniu do 22% przy użyciu mediów nie zawierających GM-CSF. Wskaźnik poronień wynosi odpowiednio 2-5% oraz 4%. 

* Armstrong S, MacKenzie J, Woodward B, Pacey A, Farquhar C. GM-CSF (granulocyte macrophage colony-stimulating factor) supplementation in culture media for women undergoing assisted reproduction. Cochrane Database Syst Rev 2020 Jul 16;7(7):CD013497.

Wskazówki praktyczne

Specjalistyczne media hodowlane powinny zostać zastosowane wyłącznie po konsultacji z embriologiem i tylko jeśli istnieją wyraźne wskazania.

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów
Opole
Warszawa
Lwów

EmbryoGlue – medium transferowe wspomagające implantację zarodka

Czasami pomimo transferu zdrowego, prawidłowego morfologicznie zarodka, nie udaje się uzyskać ciąży. Jeśli występują trudności w zagnieżdżeniu zarodka, medium EmbryoGlue ułatwia ten proces i tym samym zwiększa szanse na powodzenie zabiegu in vitro.

EmbryoGlue zawiera kwas hialuronowy, który jest naturalnie obecny w płynie pęcherzykowym, jajowodowym oraz w macicy. Reaguje z receptorami CD44 na powierzchni blastocysty i w endometrium i działa jak most łączący zarodek i endometrium. Jest zaangażowany w proces rozwoju zarodków, migracji, adhezji, proliferacji i różnicowania komórek. Pośrednio promuje także angiogenezę (ukrwienie). Dzięki tym właściwościom wspomaga przywieranie zarodka do endometrium i implantację. Zwiększa także lepkość, co ułatwia procedurę transferu zarodka oraz zapobiega przemieszczaniu zarodka np. w wyniku aktywności skurczowej macicy.

Wskazania do zastosowania metody EmbryoGlue

 • pacjentki po 35. r.ż.
 • wcześniejsze nieudane próby implantacji,
 • niepłodność idiopatyczna,
 • zwiększona aktywność skurczowa macicy,
 • endometrioza.

Skuteczność metody EmbryoGlue

Według meta-analizy 13 publikacji (ponad 10 tysięcy transferów), w tym bazy Cochrane (ponad 4000 cykli in vitro), dzięki zastosowaniu medium zawierającego kwas hialuronowy, szanse na ciążę kliniczną wzrastają o 8%. Skuteczność wykorzystania EmbryoGlue ma zatem solidne podstawy naukowe.

Więcej o Embryoglue

Wskazówki praktyczne

EmbryoGlue można stosować zarówno przy transferach świeżych, jak i mrożonych zarodków. Decyzję o zastosowaniu medium EmbryoGlue, Pacjenci powinni przekazać laboratorium przynajmniej na 2 dni przed transferem.

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów
Opole
Warszawa
Lwów

Assisted Hatching – nacięcie osłonki zarodka

Wykonywane jest przed transferem, w celu ułatwienia wydostania się zarodka z otaczającej go osłonki. Najczęściej używa się w tym celu lasera, można też nacięcie wykonać mechanicznie lub za pomocą chemicznego trawienia (ale te metody są już stosowane dużo rzadziej). 

Wskazania do zastosowania metody Assisted Hatching

 • Wiek Pacjentki powyżej 37 roku życia
 • Wcześniejsze nieudane transfery (brak implantacji zarodków)
 • Słabej jakości zarodek
 • Gruba osłonka zarodka
 • Wysoki poziom FSH

Skuteczność metody Assisted Hatching

W przypadku Pacjentów, u których istnieją wskazania do zastosowania metody, AH może poprawić wskaźnik implantacji oraz ciąż klinicznych.

Wskazówki praktyczne

O zastosowaniu Assisted Hatching powinien zadecydować embriolog, na podstawie parametrów zarodka i danych na temat historii leczenia Pacjentów. 

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków
Rzeszów
Opole
Warszawa
Lwów

PGT-A/PGD – badanie genetyczne zarodków, diagnostyka przedimplantacyjna zarodków

Diagnostyka przedimplantacyjna umożliwia zmniejszenie ryzyka urodzenia chorego dziecka, a także zmniejszenie ryzyka poronień. Jest to dla Pacjentów szansa na zbadanie zarodka jeszcze przed transferem do macicy. Badanie genetyczne dzielimy na:

PGT-A – badanie pod kątem nieprawidłowości wszystkich chromosomów zarodka (tzw. aneuploidii, czyli niedoboru lub nadmiaru któregoś z chromosomów)

PGD – diagnostyka celowana pod kątem dziedziczenia konkretnych wad genetycznych (chorób jednogenowych, innych mutacji np. translokacji, inwersji)

Wskazania do zastosowania PGT-A

 • Wiek Pacjentki powyżej 35 roku życia
 • Nawracające poronienia
 • Niepowodzenia zabiegów in vitro (brak implantacji zarodków, ciąże biochemiczne)
 • Posiadanie dziecka z aneuploidią
 • Pacjent lub Pacjentka po leczeniu onkologicznym (chemio- lub radioterapia)
 • Ciężki czynnik męski 

Wskazania do zastosowanie PGD

 • Nosicielstwo mutacji genetycznej przez Pacjenta lub Pacjentkę
 • Występowanie genetycznej choroby u któregoś z członków rodziny 

Skuteczność metody PGT-A/PGD

Zastosowanie diagnostyki genetycznej zarodków jest metodą, która zwiększa szanse na urodzenie zdrowego dziecka, szczególnie u Pacjentek powyżej 35. roku życia oraz u Pacjentów będących nosicielami mutacji genetycznej. Diagnostyka PGT-A podnosi wskaźnik implantacji oraz ciąż klinicznych i żywych urodzeń u Pacjentów posiadających wskazania do zastosowania tej metody.

Wskazówki praktyczne

Przed zastosowaniem diagnostyki przedimplantacyjnej zarodków, konieczne jest badanie kariotypów u pary oraz konsultacja z genetykiem. Zgodnie z Ustawą o leczeniu niepłodności (2015):

 • „Art. 26. 1. Stosowanie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej w ramach procedury medycznie wspomaganej prokreacji jest dozwolone wyłącznie ze wskazań medycznych i poprzedza się tę diagnostykę poradnictwem genetycznym w ramach poradnictwa medycznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1. Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna jest wykonywana w medycznym laboratorium diagnostycznym. 
 • 2. Niedopuszczalne jest stosowanie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej w ramach procedury medycznie wspomaganej prokreacji w celu wyboru cech fenotypowych, w tym płci dziecka, z wyjątkiem sytuacji, gdy wybór taki pozwala uniknąć ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziedzicznej.”

Więcej na temat metody > diagnostyka genetyczna zarodków

Dostępność w Grupie Medycznej Parens

Kraków 
Rzeszów
Lwów

Dowiedz się więcej czytając nasze artykuły

Zarządzaj plikami cookies