Rzeszów - Programy dofinansowań

Aktualnie realizujemy następujące programy dofinansowania Invitro:

18/01/2023

Program z dofinansowaniem leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Rzeszowa

Z radością informujemy, że jesteśmy realizatorem Programu Polityki Zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Rzeszowa na lata 2022-2025”.

Program polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025”

Program finansowany jest przez Gminę Miasta Rzeszów i zakłada uczestnictwo co najmniej 40 par w okresie jego realizacji.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Rzeszowa, którzy pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).

Realizatorem ww. programu jest Ośrodek Medycznie wspomaganej prokreacji Parens
sp. z o.o., przy ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów.

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5000,00 zł do jednej procedury biotechnologicznej, ale nie więcej niż 80 % kosztów danego elementu procedury składającej się z:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • pozaustrojowego zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami
  i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transferu zarodków do jamy macicy;
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • witryfikacji komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym
  i ich przechowywanie bez kosztów ponoszonych przez pacjentów przez okres realizacji Programu;
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych przez opisany w Programie okres.

Pozostałe koszty pomiędzy ww. elementami procedury w pkt 1-7, a całkowitym kosztem procedury obejmującej: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków oraz koszty przechowywania zarodków i komórek jajowych po okresie opisanym w Programie, ponoszą pacjenci.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednego elementu procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie.

 

Udział zainteresowanych par w programie przebiegać będzie w następujący sposób:

Krok 1 – para zgłasza się do podmiotu leczniczego realizującego program;

Krok 2 – weryfikacja danych przez personel medyczny, to jest:

 • przedłożonych przez pary informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie (wymóg udokumentowania informacji
  w prowadzonej dokumentacji medycznej),
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej
  i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku) lub warunkowo do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 roku życia
  i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Kwalifikacja par do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami Ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności).

Kwalifikowanie par będzie przeprowadzane zgodnie z kolejnością składanych zgłoszeń
z uwzględnieniem przysługującego pierwszeństwa w kwalifikacji do programu parze, ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków (kobiety w wieku od 18 do 38 roku życia).

Krok 3 – weryfikacja formalna par do uczestnictwa w programie;

Po zakwalifikowaniu pary do programu przez Parens Sp. z o.o, będzie wystawiony wniosek kierujący do programu,  złożony przez Realizatora w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Rzeszowa i przekazania pisemnej zgody do Realizatora programu (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).

Niezbędne warunki formalne, które musi spełnić para to:

 • para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Rzeszowie oraz rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Rzeszowie w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.
 • para nie uczestniczy ani nie ubiega się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych. Para winna przedłożyć Realizatorowi programu wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego, ww. programu.

Krok 4 – udział w programie na podstawie pisma od Realizatora programu – Parens Sp. z o.o.

W trakcie realizacji programu Ośrodek Parens zapewni dostępność do świadczeń dla uczestników programu:

– od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00;

– w sobotę od 8.00 do 12.00;

– w niedzielę od 9.00 do 12.00.

Sp. z o. o. jest realizatorem programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa. Planowana rekrutacja par odbywać się będzie przynajmniej raz w roku, a o rozpoczęciu rekrutacji będziemy Państwa informować przez naszą stronę internetową z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
a także poprzez umieszczenie informacji w siedzibie realizatora.

Pary zainteresowane udziałem w programie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, kontaktu telefonicznego, elektronicznego oraz osobistego w naszej placówce (Rzeszów, ul. Podwisłocze 21),  celem uzyskania szczegółowych informacji.

cennik-program (1)

Program z dofinansowaniem leczenia niepłodności dla mieszkańców miasta Tarnowa

Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Tarnowie Parens sp. z o. o. w Rzeszowie zostało wybrane jednym z realizatorów „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa”. Program dofinansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa

Nabór par do programu na rok 2024 ciągle trwa.

Kryteria kwalifikacji par do Programu dotyczącej zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (nie ukończony 42 rok życia), a mężczyzny 20-50 lat;
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie Tarnowa;
 • u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • osoby aplikujące do programu wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów kriokonserwacji zarodków, przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania kriokonserwowanych oocytów, oraz ich ewentualnego zapłodnienia w kolejnym cyklu leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego;

Wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego obejmują:

a) czynnik jajowodowy:

− u pacjentek z trwałym uszkodzeniem jajowodów,

− u pacjentek zdyskwalifikowanych z powodu braku szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności,

− u pacjentek z upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej,

b) czynnik jajnikowy niepłodności: brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej

indukcji jajeczkowania,

c) endometrioza:

− I, II stopień, tak jak w lit. d,

− III, IV stopień, tak jak w lit. a,

d) niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna)

− u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,

− u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy,

e) czynnik męski:

− w przypadku stwierdzenia koncentracji plemników poniżej 3 mln/ml nasienia,

− w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,

− w przypadku stwierdzenia koncentracji plemników 3 -15 mln/ml nasienia,

− w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiąc,

Kryteria wykluczenia par z Programu:

 W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 •  negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Szczegółowy opis Programu: 

zarzadzenie-ws-zatwierdzenia_27_06_2022-3

WNIOSEK dla pacjentów

Zarządzaj plikami cookies