Rozpoczynamy trzecią rekrutację do Programu InVitro dla mieszkańców Rzeszowa

Program polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025”

 

Rozpoczynamy trzecią rekrutację do Programu!

 

Zapraszamy zainteresowane Pary do naszego ośrodka przy ul. Podwisłocze 21 w Rzeszowie.

 

Data rozpoczęcia rekrutacji: 03.08.2023, godzina 8:00.

Ilość miejsc: 10.

O wzięciu udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń. Po zgłoszeniu się 10tej Pary rekrutacja zostanie zamknięta.

Pary biorące udział w rekrutacji prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych. Dokumentacja medyczna nie będzie weryfikowana tego dnia.

 

Najważniejsze informacje o Programie:

Program finansowany jest przez Gminę Miasta Rzeszów i zakłada uczestnictwo co najmniej 40 par w okresie jego realizacji.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Rzeszowa, którzy pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).

Realizatorem ww. programu jest Ośrodek Medycznie wspomaganej prokreacji Parens
sp. z o.o., przy ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów.

 

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5000,00 zł do jednej procedury biotechnologicznej, ale nie więcej niż 80 % kosztów danego elementu procedury składającej się z:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • pozaustrojowego zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami
  i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transferu zarodków do jamy macicy;
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • witryfikacji komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym
  i ich przechowywanie bez kosztów ponoszonych przez pacjentów przez okres realizacji Programu;
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych przez opisany w Programie okres.

Pozostałe koszty pomiędzy ww. elementami procedury w pkt 1-7, a całkowitym kosztem procedury obejmującej: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków oraz koszty przechowywania zarodków i komórek jajowych po okresie opisanym w Programie, ponoszą pacjenci.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednego elementu procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie.

 

Udział zainteresowanych par w programie przebiegać będzie w następujący sposób:

Krok 1 – para zgłasza się do podmiotu leczniczego realizującego program (etap rekrutacji);

Krok 2 – weryfikacja danych przez personel medyczny, to jest:

 • przedłożonych przez pary informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie (wymóg udokumentowania informacji
  w prowadzonej dokumentacji medycznej),
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej
  i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku) lub warunkowo do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 roku życia
  i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Kwalifikacja par do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami Ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności).

Kwalifikowanie par będzie przeprowadzane zgodnie z kolejnością składanych zgłoszeń
z uwzględnieniem przysługującego pierwszeństwa w kwalifikacji do programu parze, ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków (kobiety w wieku od 18 do 38 roku życia).

Krok 3 - weryfikacja formalna par do uczestnictwa w programie;

Po zakwalifikowaniu pary do programu przez Parens Sp. z o.o, będzie wystawiony wniosek kierujący do programu,  złożony przez Realizatora w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Rzeszowa i przekazania pisemnej zgody do Realizatora programu (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).

Niezbędne warunki formalne, które musi spełnić para to:

 • para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Rzeszowie oraz rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Rzeszowie w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.
 • para nie uczestniczy ani nie ubiega się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych. Para winna przedłożyć Realizatorowi programu wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego, ww. programu.

Krok 4 – udział w programie na podstawie pisma od Realizatora programu - Parens Sp. z o.o.

 

Zapraszamy!

Zarządzaj plikami cookies