Rozpoczynamy rekrutację do Programu InVitro na 2024 dla mieszkańców miasta Rzeszowa

 

Rozpoczynamy rekrutację do Programu na 2024 rok!

 

Program polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Rzeszowa na lata 2022-2025”

 

Data rozpoczęcia rekrutacji: 22.02.2024, godzina 08:00.

Ilość miejsc: 14.

Czas trwania rekrutacji: do wyczerpania ilości miejsc

Pary biorące udział w rekrutacji prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych. Dokumentacja medyczna nie będzie weryfikowana tego dnia.

Zapraszamy zainteresowane Pary do naszego ośrodka przy ul. Podwisłocze 21 w Rzeszowie.

 

Przypominamy najważniejsze informacje o Programie:

Program finansowany jest przez Gminę Miasta Rzeszów i zakłada uczestnictwo co najmniej 40 par w okresie jego realizacji.

Program kierowany jest do mieszkańców miasta Rzeszowa, którzy pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności).

Realizatorem ww. programu jest Ośrodek Medycznie wspomaganej prokreacji Parens
sp. z o.o., przy ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów.

 

Program obejmuje dofinansowanie w wysokości do 5000,00 zł do jednej procedury biotechnologicznej, ale nie więcej niż 80 % kosztów danego elementu procedury składającej się z:

 • wykonania punkcji pęcherzyków jajowych;
 • znieczulenia ogólnego podczas punkcji;
 • pozaustrojowego zapłodnienia komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami
  i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transferu zarodków do jamy macicy;
 • witryfikacji zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym;
 • witryfikacji komórek jajowych lub zarodków u pacjentek przed leczeniem gonadotoksycznym
  i ich przechowywanie bez kosztów ponoszonych przez pacjentów przez okres realizacji Programu;
 • przechowywania zarodków kriokonserwowanych przez opisany w Programie okres.

Pozostałe koszty pomiędzy ww. elementami procedury w pkt 1-7, a całkowitym kosztem procedury obejmującej: badania kwalifikujące, nadzór nad stymulacją mnogiego jajeczkowania, niezbędne badania wirusologiczne i innych chorób, koszty leków oraz koszty przechowywania zarodków i komórek jajowych po okresie opisanym w Programie, ponoszą pacjenci.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi. Koszty ewentualnych kolejnych zabiegów ponoszą w całości pacjenci. Program zakłada możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednego elementu procedury z wykorzystaniem zaawansowanych metod rozrodu wspomaganego medycznie.

 

Udział zainteresowanych par w programie przebiegać będzie w następujący sposób:

Krok 1 – para zgłasza się do podmiotu leczniczego realizującego program (etap rekrutacji);

Krok 2 – weryfikacja danych przez personel medyczny, to jest:

 • przedłożonych przez pary informacji o przeprowadzeniu leczenia niższego rzędu lub wynik diagnostyczny potwierdzający bezpośrednie wskazanie do leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie (wymóg udokumentowania informacji
  w prowadzonej dokumentacji medycznej),
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat, a w ocenie biochemicznej
  i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku) lub warunkowo do Programu mogą zostać zakwalifikowane pary, w których kobieta jest w wieku do 42 roku życia
  i stężenie AMH jest równe lub przekracza 1,2 ng/ml.

Kwalifikacja par do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i warunkami Ustawy o leczeniu niepłodności (wszystkie inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej stwierdzonej przyczynie niepłodności).

Kwalifikowanie par będzie przeprowadzane zgodnie z kolejnością składanych zgłoszeń
z uwzględnieniem przysługującego pierwszeństwa w kwalifikacji do programu parze, ze schorzeniem wymagającym leczenia gonadotoksycznego np. nowotworowym, w celu zachowania płodności do mrożenia gamet lub zarodków (kobiety w wieku od 18 do 38 roku życia).

Krok 3 - weryfikacja formalna par do uczestnictwa w programie;

Po zakwalifikowaniu pary do programu przez Parens Sp. z o.o, będzie wystawiony wniosek kierujący do programu,  złożony przez Realizatora w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Urząd Miasta Rzeszowa i przekazania pisemnej zgody do Realizatora programu (potwierdzenie spełnienia warunków formalnych i finansowania).

Niezbędne warunki formalne, które musi spełnić para to:

 • para w dniu kwalifikacji do Programu posiada miejsce zamieszkania w Rzeszowie oraz rozlicza się z podatków z Urzędem Skarbowym w Rzeszowie w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do Programu.
 • para nie uczestniczy ani nie ubiega się o uczestnictwo równolegle w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych. Para winna przedłożyć Realizatorowi programu wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego, ww. programu.

Krok 4 – udział w programie na podstawie pisma od Realizatora programu - Parens Sp. z o.o.

 

Zapraszamy!

Zarządzaj plikami cookies